Μαθήματα 2017-09-08T11:38:21+00:00

Μαθήματα

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει δύο διαφορετικές εισαγωγικές κατευθύνσεις (Α’ εξάμηνο σπουδών) και διαμορφώνεται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε  Π.Μ. (ECTS)  Περιγραφή  Διδάσκοντες
515-1100 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
Design Theory and Methology
Υ 4 Σπύρου Θωμάς (Συντονιστής),
Μποφυλάτος Σπύρος
515-1200 Ιδεασμός και Προκαταρτικός Σχεδιασμός
Concept and Preliminary Product Design
Υ 14 Σκουρμπούτης Ευγένιος (Συντονιστής),
Φωτιάδης Σέργιος,
Σκουλούδη Χριστίνα,
Παπακωστόπουλος Βασίλης
515-1300 Εργονομία
Ergonomics
Υ 4 Παπακωστόπουλος Βασίλης (Συντονιστής)
515-1400 Σχεδίαση με Η/Υ
Computer-Aided Design
Υ  4 Αζαριάδης – Τοπάλογλου Φίλιππος (Συντονιστής),
Κυρατζή Σοφία,
Μπάιλας Κωνσταντίνος
515-1500 Ανάλυση Προϊόντος με Η/Υ
Computer-Aided Engineering
Υ  4 Παπανίκος Παρασκευάς (Συντονιστής),
Μουλιανίτης Βασίλειος,
Μπάιλας Κωνσταντίνος
Σύνολο  30
Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε  Π.Μ. (ECTS)  Περιγραφή  Διδάσκοντες
515-1600 Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Προϊόντος
Special Issues on Product Design
Υ 10 Κυρατζή Σοφία (Συντονίστρια),
Αζαριάδης – Τοπάλογλου Φίλιππος,
Μπάιλας Κωνσταντίνος
515-1700 Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Προϊόντος
Special Issues on Product Analysis
Υ 10 Παπανίκος Παρασκευάς (Συντονιστής),
Μουλιανίτης Βασίλειος,
Μπάιλας Κωνσταντίνος
515-1800 Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υλικών
Special Issues on Material Engineering
Υ 10 Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (Συντονιστής),
Παπανίκος Παρασκευάς
Σύνολο  30

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε  Π.Μ. (ECTS)  Περιγραφή  Διδάσκοντες
515-2500 Αειφόρος Σχεδίαση
Sustainable Design
Υ  4 Σπύρου Θωμάς (Συντονιστής),
Μποφυλάτος Σπύρος
515-2100 Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
Detail Product Design
Υ 14 Αζαριάδης – Τοπάλογλου Φίλιππος (Συντονιστής),
Παπανίκος Παρασκευάς,
Κυρατζή Σοφία,
Μπάιλας Κωνσταντίνος,
Σκουρμπούτης Ευγένιος,
Φωτιάδης Σέργιος,
Σκουλούδη Χριστίνα,
Παπακωστόπουλος Βασίλης,
Μουλιανίτης Βασίλειος
515-2200 Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση του Σχεδίου
Marketing and Financial Evaluation of Design
 Υ  4 Ρηγοπούλου Ειρήνη (Συντονίστρια)
515-2300 Διοίκηση Καινοτομίας
Design Innovation
 Υ  4 Κωνσταντέλου Αναστασία (Συντονίστρια)
515-2400 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
Materials and Production Technologies
 Υ 4 Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (Συντονιστής),
Βακόνδιος Δημήτρης
Σύνολο  30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε  Π.Μ. (ECTS)  Περισσότερα (ECTS)
515-2100 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Thesis
Υ 30
Σύνολο  30