Τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών: pdf (ΦΕΚ 1989/14.05.2021/τ.Β’)

Κανονισμός Σπουδών για εισακτέους από 2018-2019: pdf (ΦΕΚ 3489/21-08-2018/τ.Β’)

Κανονισμός Σπουδών για εισακτέους 2017-2018: pdf

Κανονισμός Σπουδών για εισακτέους 2016-2017: pdf