Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59*

* Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 102615 /Ζ1/21.6.2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επανιδρύεται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» – “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)” του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Μ.Σ.Π.Σ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α’). ΦΕΚ επανίδρυσης 2822/16-07-2018/τ.Β.

Δικαίωμα αίτησης
Στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα γίνουν δεκτοί έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.

Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του Ν. 4485/2017)
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000 €), το οποίο αναλύεται τμηματικά ως εξής:

 • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: 1000€ (Α’ εξάμηνο), 1000€ (Β’ εξάμηνο) και 1000€ (Γ’ εξάμηνο).
 • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης: 600€ (Α’ εξάμηνο), 600€ (Β’ εξάμηνο), 600€ (Γ’ εξάμηνο), 600€ (Δ’ εξάμηνο) και 600€ (Ε’ εξάμηνο).

Το τμήμα δύναται να χορηγεί υποτροφίες στους τρεις πρώτους φοιτητές με κριτήριο την Αριστεία.

Υποβολή υποψηφιοτήτων
H υποβολή της υποψηφιότητάς σας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Για την υποψηφιότητάς σας θα χρειαστεί να ετοιμάσετε και να μεταφορτώσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, τότε ο/η υποψήφιος/α καταθέτει βεβαίωση περάτωσης σπουδών και, εφόσον επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει το Πτυχίο ή το Δίπλωμά του μέσα στην προθεσμία των εγγραφών.
 3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος. σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
 6. Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (απλό φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν.
 9. Απλό φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά (3), (4), (5), (6) και (7), θα πρέπει να έχουν πρώτα συμπιεστεί σε ένα αρχείο zip.

Την αναλυτική προκήρυξη μπορείτε να την βρείτε εδώ.

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Ηλεκτρονική Εγγραφή