Εβδομαδιαία Περιγραφή Μαθημάτων

Συνολικές ώρες μαθήματος: 39
Ώρες διδασκαλίας στη Σύρο: εβδομάδα 1 – 6 ώρες
Εβδομάδα 12 – 6 ώρες
Ώρες διδασκαλίας εξαποστάσεως: 27 → 9 διαλέξεις / 3h

Μάθημα 1 – 3h φυσική παρουσία (12/10/2016)
Εργαστήριο: Κατηγοριοποίηση των βιομηχανικών προϊόντων.
Οι πλατφόρμες Σχεδίασης Sketch, Part.
Αναλυτική περιγραφή του μενού εντολών της πλατφόρμας σχεδίασης Sketch στο CreoParametric.
Αναλυτική περιγραφή του μενού εντολών της πλατφόρμας σχεδίασης Part στο CreoParametric.

Μάθημα 2 – 3h φυσική παρουσία (13/10/2016)
Εργαστήριο: Οι βασικές Εντολές Στερεάς μοντελοποίησης- Ομάδα Α.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Extrude.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Sweep.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Revolve.
Εργαστηριακή Άσκηση Α.

Μάθημα 3 – τηλεδιάσκεψη 3h (19/10/2016)
Διάλεξη: Εισαγωγή στον κύκλο ζωής προϊόντος με έμφαση στο CAD. – 1h
Εργαστήριο: Οι βασικές Εντολές Στερεάς μοντελοποίησης- Ομάδα Β. – 2h
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Blend.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Swept Blend.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Helical Sweep.
Εργαστηριακή Άσκηση Β.

Μάθημα 4 – τηλεδιάσκεψη 3h (2/11/2016)
Διάλεξη: Σχεδιαστική Πρόθεση – 1h
Εργαστήριο: – 2h
Case study βιομηχανικών προϊόντων με χρήση της σχεδιαστικής πρόθεσης.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Rotational Blend.
Η Εντολή Pattern.

Μάθημα 5 – τηλεδιάσκεψη 3h (9/11/2016)
Διάλεξη: Εισαγωγή στις παραμετρικές καμπύλες & επιφάνειες (CAGD) – 1h
Εργαστήριο: Δημιουργία επιφανειών με τη χρήση της εντολής Boundary Blend – 2h

Η έννοια δημιουργίας ενός πλέγματος με τη χρήση καμπυλών, σημείων, ευθύγραμμων τμημάτων και επιπέδων στο χώρο.
Οι παραγόμενες γεωμετρίες της εντολής Boundary Blend και οι περιορισμοί της εντολής.

Μάθημα 6 – τηλεδιάσκεψη 3h (16/11/2016)
Διάλεξη: Εισαγωγή στις παραμετρικές καμπύλες & επιφάνειες (CAGD) – 1h
Εργαστήριο: Περιγραφή των εντολών Project, Merge, Trim, Offset, Thicken, Solidify.
Εργαστηριακή Άσκηση Δ.

Μάθημα 7 – τηλεδιάσκεψη 3h (30/11/2016)
Εργαστήριο: Δημιουργία επιφανειών με τη χρήση τη χρήση της εντολής Surface από το μενού Style.
Οι παραγόμενες γεωμετρίες της εντολής Surface και οι περιορισμοί της εντολής.
Περιγραφή των εντολών Fill, Curves, Curve Edit.
Εργαστηριακή Άσκηση Ε.

Μάθημα 8 – τηλεδιάσκεψη 3h (7/12/2016)
Διάλεξη: Εισαγωγή στη Στερεά Μοντελοποίηση – 1h
Εργαστήριο: Μοντελοποίηση με τη βοήθεια διδιάστατων σχεδίων που εισάγονται στο χώρο σχεδίασης.
Case Studies δύο βιομηχανικών προϊόντων.

Μάθημα 9 – τηλεδιάσκεψη 3h (14/12/2016)
Διάλεξη: Εισαγωγή στη Στερεά Μοντελοποίηση – 1h
Εργαστήριο: Αναλυτική περιγραφή του μενού εντολών της πλατφόρμας σχεδίασης Assembly στο CreoParametric.
Εργαστηριακή Άσκηση Γ.

Μάθημα 10 – τηλεδιάσκεψη 3h (11/01/2017)
Διάλεξη: Αντίστροφη Μηχανική – 1h
Εργαστήριο: 3Δ μοντελοποίηση και assembly.

Μάθημα 11 – τηλεδιάσκεψη 3h (18/01/2017)
Διάλεξη: Ταχεία Πρωτοτυποποίηση – 1h
Εργαστήριο: Φωτορεαλιστικές αποδόσεις βιομηχανικών Προϊόντων στις πλατφόρμες Part και Assembly του Creo Parametric.
Οι βασικές έννοιες της φωτορεαλιστικής απόδοσης- Rendering.
Περιγραφή των εντολών του μενού Render στο Creo Parametric.
Φωτορεαλιστική Απεικόνιση δύο βιομηχανικών προϊόντων και επεξήγηση της διαδικασίας του Rendering.

Μάθημα 12 – φυσική παρουσία 3h (15/2/2017)
Εργαστήριο Ταχείας Πρωτοτυποποίησης και Αντίστροφης Μηχανικής

Μάθημα 13 – φυσική παρουσία (15/2/2017)
Εργαστήριο CREO.

Συνολικές ώρες μαθήματος: 39
Ώρες διδασκαλίας στη Σύρο: Εβδομάδα 1 – 6 ώρες
Εβδομάδα: 12 – 6 ώρες
Ώρες διδασκαλίας εξ αποστάσεως: 27 → 9 διαλέξεις / 3h

Μάθημα 1 – 3h φυσική παρουσία (11/10/2016)
Διάλεξη: Εισαγωγή στο CAE και CAM. – 2h
Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Creo-Simulate/Manufacturing. – 1h

Μάθημα 2 – 3h φυσική παρουσία (11/10/2016)
Διάλεξη: Βασικές αρχές Μηχανικής Υλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής.

Μάθημα 3 – τηλεδιάσκεψη 3h
Διάλεξη: Εισαγωγή στη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων.

Μάθημα 4 – τηλεδιάσκεψη 3h
Διάλεξη: Είδη πεπερασμένων στοιχείων, Απλοποιήσεις, Συνοριακές Συνθήκες, Φορτίσεις, Τρισδιάστατη ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων, Κριτήρια Αστοχίας.

Μάθημα 5 – τηλεδιάσκεψη 3h
Εργαστήριο: Creo-Simulate, Ανάλυση απλής γεωμετρίας, Συγκέντρωση τάσεων.

Μάθημα 6 – τηλεδιάσκεψη 3h
Εργαστήριο: Creo-Simulate, Απλοποιήσεις σε 2 διαστάσεις, Εφαρμογή κριτηρίων αστοχίας.

Μάθημα 7 – τηλεδιάσκεψη 3h
Διάλεξη: Βελτιστοποίηση κατασκευών/προϊόντων.

Μάθημα 8 – τηλεδιάσκεψη 3h
Εργαστήριο: Creo-Simulate, Βελτιστοποίηση.

Μάθημα 9 – τηλεδιάσκεψη 3h
Διάλεξη: Εργαλεία CAM.

Μάθημα 10 – τηλεδιάσκεψη 3h
Εργαστήριο: Creo-Manufacturing, Προγραμματισμός απλών CNC.

Μάθημα 11 – τηλεδιάσκεψη 3h
Εργαστήριο: Creo-Manufacturing, Προγραμματισμός ειδικών CNC.

Μάθημα 12 – φυσική παρουσία 3h (13/2/2017)
Διάλεξη: Ειδικοί τύποι πεπερασμένων στοιχείων. – 1h
Εργαστήριο: Ειδικές εφαρμογές στο Creo-Simulate (πλαίσια, θερμοκρασία, βαρύτητα, επαφή). – 2h

Μάθημα 13 – φυσική παρουσία 3h (13/2/2017)
Παρουσιάσεις εργασιών.