Συχνές Ερωτήσεις

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται:

 • Σε τρία (3) εξάμηνα η πλήρης φοίτηση
  • Κατά τα 2 πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται με ένα μικτό σύστημα εκπαίδευσης (διά ζώσης και εξ αποστάσεως).
  • Κατά το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται και με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 • Σε πέντε (5) εξάμηνα η μερική φοίτηση
  • Κατά τα 4 πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται με ένα μικτό σύστημα εκπαίδευσης (διά ζώσης και εξ αποστάσεως).
  • Κατά το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται και με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Υπάρχει δυνατότητα αναστολής σπουδών για 6 ή 12 μήνες και για μια φορά μόνο κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.
Για κάθε μάθημα προβλέπεται όριο απουσιών που δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 25% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό.
Α’ Κατεύθυνση
Επιλογή μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 12+12 ECTS κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών εξαιρουμένων των μαθημάτων Στούντιο (Κωδ. 515-1200 και Κωδ. 515-2100)

Β’ Κατεύθυνση
Επιλογή μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20 + 12 ECTS κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών εξαιρουμένων των μαθημάτων Στούντιο (Κωδ. 515-1200 και Κωδ. 515-2100)

Η Μ∆Ε αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών στο ΠΜΣ και σκοπός της είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε σε μια γενική ή ειδική θεματική περιοχή καθώς και να παρουσιάσει τις ικανότητές του στην κατανόηση ενός προβλήματος, την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν και την επίλυσή του.

Με την εγγραφή στο 3ο (αντιστ. 5ο για τη μερική φοίτηση) εξάμηνο ο/η φοιτητής/ήτρια αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και ο επιβλέπων με τον/την φοιτητή/ήτρια κρίνουν ότι είναι έτοιμη για εξέταση τότε, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια καταθέτει στη γραμματεία έντυπο που περιλαμβάνει τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας, τα ονόματα του επιβλέποντα και της εξεταστικής επιτροπής και τον ακριβή χρόνο και χώρο της παρουσίασης + 1 αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον 7 μέρες πριν την παρουσίαση. Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας της διπλωματικής εργασίας είναι έξι (6). Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί µε 30 ECTS.

Σε περίπτωση που η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας δεν πραγματοποιηθεί κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες ο φοιτητής χάνει το δικαίωμα παρουσίασης και διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ανάληψης και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.

Μετά το πέρας της τελικής εξέτασης του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου, το Τμήμα δύναται να χορηγεί υποτροφίες στους τρεις πρώτους φοιτητές με βάση την κατάταξη μέσου όρου βαθμολογίας, ως εξής:

 • 1ος απαλλαγή από το 100% των διδάκτρων του επόμενου εξαμήνου,
 • 2ος απαλλαγή από το 60% των διδάκτρων του επόμενου εξαμήνου,
 • 3ος απαλλαγή από το 40% των διδάκτρων του επόμενου εξαμήνου.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για τη κατάτμηση της αντίστοιχης υποτροφίας σε περισσότερα μέρη.

Οι υποτροφίες εγκρίνονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε εξαμήνου και εφόσον η επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας) του/της υποτρόφου φοιτητή/ήτριας είναι πάνω από οκτώ (8).