Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Πρόγραμμα Μαθημάτων | Χειμερινό Εξάμηνο

Διαδικτυακά Μαθήματα
Χειμερινό Εξάμηνο

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18:00 – 21:00 Εργονομία
(Β. Παπακωστόπουλος)
Ιδεασμός και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός
(Ε. Σκουρμπούτης, Κ. Μπίσας, Β. Παπακωστόπουλος, Γ. Κορώνης, Β. Ξενοφώντος)
Σχεδίαση με Η/Υ
(Φ. Αζαριάδης, Σ. Κυρατζή, Κ. Μπάιλας)
Ανάλυση Προϊόντος με Η/Υ

(Π. Παπανίκος, Β. Μουλιανίτης, Κ. Μπάιλας)

Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
(Ε. Σκουρμπούτης, Γ. Κορώνης)

Εξεταστική Περίοδος
05/02/2024 – 09/02/2024

Ώρες Δευτέρα
05/02/2024
Τρίτη
06/02/2024
Τετάρτη
07/02/2024
Πέμπτη
08/02/2024
Παρασκευή
09/02/2024
18:00 – 21:00 Εργονομία
(Παπακωστόπουλος)
Ιδεασμός και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός
(Ε. Σκουρμπούτης, Κ. Μπίσας, Β. Παπακωστόπουλος, Γ. Κορώνης, Β. Ξενοφώντος)
Σχεδίαση με Η/Υ
(Φ. Αζαριάδης, Σ. Κυρατζή, Κ. Μπάιλας)
Ανάλυση Προϊόντος με Η/Υ
(Π. Παπανίκος, Β. Μουλιανίτης, Κ. Μπάιλας))
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
( Σκουρμπούτης, Κορώνης)

Εβδομαδιαία Περιγραφή Μαθημάτων

Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος: Βασικές έννοιες και ορισμοί.
02 – φυσική παρουσία 3h Η ιστορία της επιστήμης της σχεδίασης και οι τρεις φάσεις του Μπάουχαους
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Ποιες είναι οι πλευρές ενός σχεδιασμένου αντικειμένου;
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Σχεδιαστική διεργασία και διαδικασία
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Σχεδιαστικές προδιάγραφες Ι
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Σχεδιαστικές προδιάγραφες ΙΙ
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Μεθοδολογίες σχεδίασης Ι
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Μεθοδολογίες σχεδίασης ΙΙ
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Σχεδίαση και διεπιστημονικότητα
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Η έννοια του συστήματος
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Κοινωνικοτεχνικά Συστήματα
12 – φυσική παρουσία 3h Επίλυση προβλημάτων και αναγωγισμός
13 – φυσική παρουσία Μηχανιστική οπτική και Ολιστική οπτική
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Διάλεξη [1h]: Εισαγωγή στην διαδικασία σχεδίασης, Στάδια/παραδοτέα διαδικασίας, Παρουσίαση θέματος εργασίας.
Εργαστήριο [2h] : Συζήτηση θέματος εργασίας, Δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων.
02 – φυσική παρουσία 3h Εργαστήριο [3h]: Δοκιμές ανταγωνιστικών προϊόντων, Παρατήρηση ανθρώπινης δραστηριότητας, Ανάλυση δραστηριότητας.
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Χαρακτηριστικά Χρηστών, Χαρακτηριστικά Πλαισίου, Οριστική Περιγραφή Έργου.
Εργαστήριο [2h]: Προκαταρκτικά συμπεράσματα εργονομίας, Τουρνουά ευκαιριών.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Προδιαγραφές σχεδίασης, Έρευνα πεδίου.
Εργαστήριο [2h]: Οριστικοποίηση Brief, Προκαταρκτικά συμπεράσματα έρευνας, Έναρξη προδιαγραφών σχεδίασης.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [0,5h]: Ιδεασμός
Εργαστήριο [2,5h]: Αποτελέσματα έρευνας πεδίου, Συζήτηση προδιαγραφών σχεδίασης, Έναρξη ιδεασμού.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο [3h]: Οριστικοποίηση προδιαγραφών σχεδίασης, Αξιολόγηση ιδεών, Επιλογή επικρατέστερων ιδεών, Έναρξη πρωτοτυποποίησης.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Σύνθεση, Προκαταρκτικά σχέδια.
Εργαστήριο [2h]: Εργονομική αξιολόγηση πρωτοτύπων, Αρχιτεκτονική προϊόντος, Παράγοντες κατασκευασιμότητας, Έναρξη προκαταρκτικής σχεδίασης.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο [3h]: Αξιολόγηση προκαταρκτικών σχεδίων, Εξέλιξη προκαταρκτικών σχεδίων.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο [3h]: Αξιολόγηση προκαταρκτικών σχεδίων, Επιλογή επικρατέστερου προκαταρκτικού σχεδίου, Έναρξη τελικού πρωτοτύπου.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο [3h]: Αξιολόγηση προκαταρκτικών σχεδίων, Επιλογή επικρατέστερου προκαταρκτικού σχεδίου, Έναρξη τελικού λειτουργικού πρωτοτύπου.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [0,5h]: Τεκμηρίωση σχεδιαστικού έργου.
Εργαστήριο [2,5h]: Αξιολόγηση τελικού προκαταρκτικού σχεδίου, Αξιολόγηση τελικού λειτουργικού πρωτοτύπου.
12 – φυσική παρουσία 3h Διάλεξη [0,5h]: Παρουσίαση/υποστήριξη σχεδιαστικού έργου.
Εργαστήριο [2h]: Τεκμηρίωση διαδικασίας σχεδίασης, Τελικές διορθώσεις στο προκαταρκτικό σχέδιο.
13 – φυσική παρουσία 3h Εργαστήριο [3h]: Δημιουργία παρουσίασης σχεδιαστικού έργου, Δοκιμαστικές παρουσιάσεις.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Εργονομία: Περί τίνος πρόκειται;
Εισαγωγή στην εργονομία, τους ορισμούς και τα πεδία εφαρμογών.
02 – φυσική παρουσία 3h Εργονομική ανάλυση εργασίας
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τους σκοπούς και τα πεδία εφαρμογής της εργονομικής ανάλυσης εργασίας (ΕΑΕ). Η ΕΑΕ μπορεί να οριστεί ως η μελέτη του τι απαιτείται να κάνει ένας χρήστης (ή ομάδα χρηστών) με την έννοια των ενεργειών ή/και των νοητικών διεργασιών, προκειμένου να επιτύχουν ένα στόχο. Περιλαμβάνει μία σειρά τεχνικών, προκειμένου να περιγράψουν ή/και ή να αξιολογήσουν τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής και ανθρώπου-ανθρώπου ενός υπό-μελέτη συστήματος.ελέτη συστήματος.
03 Συστήματα και αισθήσεις του ανθρώπινου σώματος
Επεξήγηση των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος (κυκλοφοριακό, αναπνευστικό, σκελετικό, μυϊκό νευρικό σύστημα) καθώς επίσης και των αισθήσεων του ανθρώπινου σώματος (όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση, κιναίσθηση, αίσθηση κρύου, ζέστης, πίεσης, πόνου) με σκοπό την εδραίωση μιας βασικής γνώσης για την κατανόηση και εφαρμογή των αρχών εργονομίας με τρόπο συνεπή προς τις ανάγκες του ανθρώπου.
04 Μυϊκό έργο και νευρικός κινητικός έλεγχος
Επεξήγηση της λειτουργικής σχέσης των επιμέρους στοιχείων του μυϊκού και του νευρικού συστήματος και τους ενοποιημένους ρόλους τους. Έμφαση δίνεται στην εκτέλεση και τον έλεγχο των κινήσεων με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση αυτών των διαδικασιών.
05 – 06 Ανθρωπομετρία
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αρχές της ανθρωπομετρίας και τη χρήση αυτών για την υποστήριξη ανθρωπομετρικής σχεδίασης. Επιμέρους θέματα που εξετάζονται αφορούν τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, εξαγωγή εκτιμήσεων με τη χρήση στατιστικής, ταυτοποίηση κατάλληλων βάσεων ανθρωπομετρικών δεδομένων.
07 – 09 Σχεδίαση σταθμών εργασίας και προϊόντων
Επεξήγηση των βασικών εργονομικών αρχών που διέπουν τη σχεδίαση σταθμών εργασίας και προϊόντων, όπως εργαλεία χειρός. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία σχεδίασης με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών καθώς επίσης και τη βαθύτερη κατανόηση της χρήσης των εργαλείων ανάλυσης και αξιολόγησης.
10 Μυο-σκελετικές προσβολές σχετιζόμενες με την εργασία
Κατανόηση της πηγής, της «φύσης» και του αντίκτυπου των μυοσκελετικών προσβολών (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία. Έμφαση δίνεται στους παράγοντες επικινδυνότητας και στις τεχνικές εκτίμησης τους, ως μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας για τον καθορισμό ενός προγράμματος εργονομικής παρέμβασης με σκοπό τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ΜΣΠ.
11 Εκτίμηση φυσιολογικού φόρτου και ανύψωση φορτίου
Κατανόηση των αποτελεσμάτων και των προβλημάτων που συνδέονται με τη χειρονακτική μεταφορά φορτίου ως κρίσιμοι παράμετροι για τον σχεδιασμό της εργασίας και του εξοπλισμού.
12 – φυσική παρουσία 3h Πινάκες ελέγχου και ενδείξεων
Εισαγωγή στις έννοιες της επεξεργασίας πληροφοριών, μέτρησης νοητικού φόρτου και τη χρήση αυτών για την εργονομική σχεδίαση πινάκων ελέγχου και ενδείξεων. Οι φοιτητές θα κληθούν να επιτελέσουν υποκειμενική ανάλυση του νοητικού φόρτου.
13 – φυσική παρουσία 3h Σήμανση
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Εργαστήριο: Κατηγοριοποίηση των βιομηχανικών προϊόντων.
Οι πλατφόρμες Σχεδίασης Sketch, Part.
Αναλυτική περιγραφή του μενού εντολών της πλατφόρμας σχεδίασης Sketch στο CreoParametric.
Αναλυτική περιγραφή του μενού εντολών της πλατφόρμας σχεδίασης Part στο CreoParametric.
02 – φυσική παρουσία 3h Εργαστήριο: Οι βασικές Εντολές Στερεάς μοντελοποίησης- Ομάδα Α.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων των εντολών Extrude, Sweep, Revolve.
Εργαστηριακή Άσκηση Α.
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Εισαγωγή στον κύκλο ζωής προϊόντος με έμφαση στο CAD.
Εργαστήριο [2h]: Οι βασικές Εντολές Στερεάς μοντελοποίησης- Ομάδα Β.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Blend, Swept Blend, Helical Sweep.
Εργαστηριακή Άσκηση Β.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Σχεδιαστική Πρόθεση
Εργαστήριο [2h]: Case study βιομηχανικών προϊόντων με χρήση της σχεδιαστικής πρόθεσης.
Ορισμός και αναλυτική περιγραφή των βασικών τύπων της εντολής Rotational Blend.
Η Εντολή Pattern.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Εισαγωγή στις παραμετρικές καμπύλες & επιφάνειες (CAGD)
Εργαστήριο [2h]: Δημιουργία επιφανειών με τη χρήση της εντολής Boundary Blend
Η έννοια δημιουργίας ενός πλέγματος με τη χρήση καμπυλών, σημείων, ευθύγραμμων τμημάτων και επιπέδων στο χώρο.
Οι παραγόμενες γεωμετρίες της εντολής Boundary Blend και οι περιορισμοί της εντολής.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Εισαγωγή στις παραμετρικές καμπύλες & επιφάνειες (CAGD).
Εργαστήριο [2h]: Περιγραφή των εντολών Project, Merge, Trim, Offset, Thicken, Solidify.
Εργαστηριακή Άσκηση Δ.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο: Δημιουργία επιφανειών με τη χρήση τη χρήση της εντολής Surface από το μενού Style.
Οι παραγόμενες γεωμετρίες της εντολής Surface και οι περιορισμοί της εντολής.
Περιγραφή των εντολών Fill, Curves, Curve Edit.
Εργαστηριακή Άσκηση Ε.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Εισαγωγή στη Στερεά Μοντελοποίηση
Εργαστήριο [2h]: Μοντελοποίηση με τη βοήθεια δισδιάστατων σχεδίων που εισάγονται στο χώρο σχεδίασης.
Case Studies δύο βιομηχανικών προϊόντων.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Εισαγωγή στη Στερεά Μοντελοποίηση
Εργαστήριο [2h]: Αναλυτική περιγραφή του μενού εντολών της πλατφόρμας σχεδίασης Assembly στο CreoParametric.
Εργαστηριακή Άσκηση Γ.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Αντίστροφη Μηχανική
Εργαστήριο [2h]: 3Δ μοντελοποίηση και assembly.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη [1h]: Ταχεία Πρωτοτυποποίηση
Εργαστήριο [2h]: Φωτορεαλιστικές αποδόσεις βιομηχανικών Προϊόντων στις πλατφόρμες Part και Assembly του Creo Parametric.
Οι βασικές έννοιες της φωτορεαλιστικής απόδοσης- Rendering.
Περιγραφή των εντολών του μενού Render στο Creo Parametric.
Φωτορεαλιστική Απεικόνιση δύο βιομηχανικών προϊόντων και επεξήγηση της διαδικασίας του Rendering.
12 – φυσική παρουσία 3h Εργαστήριο Ταχείας Πρωτοτυποποίησης και Αντίστροφης Μηχανικής
13 – φυσική παρουσία Εργαστήριο CREO.
Διδακτική Ενότητα Περιγραφή
01 – φυσική παρουσία 3h Διάλεξη [2h]: Εισαγωγή στο CAE και CAM.
Εργαστήριο [1h]: Εισαγωγή στο Creo-Simulate/Manufacturing.
02 – φυσική παρουσία 3h Διάλεξη: Βασικές αρχές Μηχανικής Υλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής.
03 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη: Εισαγωγή στη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων.
04 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη: Είδη πεπερασμένων στοιχείων, Απλοποιήσεις, Συνοριακές Συνθήκες, Φορτίσεις, Τρισδιάστατη ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων, Κριτήρια Αστοχίας.
05 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο: Creo-Simulate, Ανάλυση απλής γεωμετρίας, Συγκέντρωση τάσεων.
06 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο: Creo-Simulate, Απλοποιήσεις σε 2 διαστάσεις, Εφαρμογή κριτηρίων αστοχίας.
07 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη: Βελτιστοποίηση κατασκευών/προϊόντων.
08 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο: Creo-Simulate, Βελτιστοποίηση.
09 – τηλεδιάσκεψη 3h Διάλεξη: Εργαλεία CAM.
10 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο: Creo-Manufacturing, Προγραμματισμός απλών CNC.
11 – τηλεδιάσκεψη 3h Εργαστήριο: Creo-Manufacturing, Προγραμματισμός ειδικών CNC.
12 – φυσική παρουσία 3h Διάλεξη [1h]: Ειδικοί τύποι πεπερασμένων στοιχείων.
Εργαστήριο [2h]: Ειδικές εφαρμογές στο Creo-Simulate (πλαίσια, θερμοκρασία, βαρύτητα, επαφή).
13 – φυσική παρουσία 3h Παρουσιάσεις εργασιών.