Εγγραφή 2017-09-08T10:51:30+00:00

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59

Δικαίωμα αίτησης
Στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα γίνουν δεκτοί έως και σαράντα-πέντε (45) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.

Κόστος συμμετοχής
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 4.000€ το οποίο αναλύεται σε 1.500€ για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο και σε 1.000€ για το τρίτο εξάμηνο. Παρέχεται έκπτωση 50% στους απόφοιτους του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων. Το τμήμα δύναται να χορηγεί υποτροφίες στους τρεις πρώτους φοιτητές με κριτήριο την Αριστεία.

Υποβολή υποψηφιοτήτων
H υποβολή της υποψηφιότητάς σας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Για την υποψηφιότητάς σας θα χρειαστεί να ετοιμάσετε και να μεταφορτώσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, θα πρέπει να κατατεθεί μέσα στην προθεσμία των εγγραφών.
  2. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος.
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  4. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
  5. Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.
  6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη βεβαίωση υποβάλλεται σε σχετική εξέταση.
  7. Μπορείτε να καταθέσετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης.

Τα δικαιολογητικά (3), (4), (5), (6) και (7), θα πρέπει να έχουν πρώτα συμπιεστεί σε ένα αρχείο zip.

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Ηλεκτρονική Εγγραφή