Μαθήματα

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα και το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ δίνονται στον Οδηγό Σπουδών.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει δύο διαφορετικές εισαγωγικές κατευθύνσεις (Α’ εξάμηνο σπουδών)* και διαμορφώνεται ως εξής:

* από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 η δεύτερη εισαγωγική κατεύθυνση καταργείται.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε  Π.Μ. (ECTS)  Περιγραφή  Διδάσκοντες
516-1100 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
Design Theory and Methology
Υ 4 Σκουρμπούτης Ευγένιος (Συντονιστής),
Κορώνης Γεώργιος
516-1200 Ιδεασμός και Προκαταρτικός Σχεδιασμός
Concept and Preliminary Product Design
Υ 14 Σκουρμπούτης Ευγένιος (Συντονιστής),
Ξενοφώντος Βασίλης,
Κώστας Μπίσας,
Παπακωστόπουλος Βασίλης,
Κορώνης Γεώργιος
516-1300 Εργονομία
Ergonomics
Υ 4 Παπακωστόπουλος Βασίλης (Συντονιστής)
516-1400 Σχεδίαση με Η/Υ
Computer-Aided Design
Υ  4 Αζαριάδης – Τοπάλογλου Φίλιππος (Συντονιστής),
Κυρατζή Σοφία,
Μπάιλας Κωνσταντίνος
516-1500 Ανάλυση Προϊόντος με Η/Υ
Computer-Aided Engineering
Υ  4 Παπανίκος Παρασκευάς (Συντονιστής),
Μουλιανίτης Βασίλειος,
Μπάιλας Κωνσταντίνος
Σύνολο  30
Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε  Π.Μ. (ECTS)  Περιγραφή  Διδάσκοντες
515-1600 Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Προϊόντος
Special Issues on Product Design
Υ 10 Κυρατζή Σοφία (Συντονίστρια),
Αζαριάδης – Τοπάλογλου Φίλιππος,
Μπάιλας Κωνσταντίνος
515-1700 Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Προϊόντος
Special Issues on Product Analysis
Υ 10 Παπανίκος Παρασκευάς (Συντονιστής),
Μουλιανίτης Βασίλειος,
Μπάιλας Κωνσταντίνος
515-1800 Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υλικών
Special Issues on Material Engineering
Υ 10 Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (Συντονιστής),
Παπανίκος Παρασκευάς
Σύνολο  30

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε  Π.Μ. (ECTS)  Περιγραφή  Διδάσκοντες
516-2500 Αειφόρος Σχεδίαση
Sustainable Design
Υ  4 Αντζουλάτος Νικόλαος(Συντονιστής)
516-2100 Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
Detail Product Design
Υ 14 Σκουρμπούτης Ευγένιος (Συντονιστής),
Ξενοφώντος Βασίλης,
Κώστας Μπίσας,
Κορώνης Γεώργιος,
Παπακωστόπουλος Βασίλης,
Μουλιανίτης Βασίλειος,
Παπανίκος Παρασκευάς,
Μπάιλας Κωνσταντίνος,
516-2200 Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση του Σχεδίου
Marketing and Financial Evaluation of Design
 Υ  4 Ρηγοπούλου Ειρήνη (Συντονίστρια)
516-2300 Διοίκηση Καινοτομίας
Design Innovation
 Υ  4 Κωνσταντέλου Αναστασία (Συντονίστρια)
516-2400 Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
Materials and Production Technologies
 Υ 4 Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (Συντονιστής),
Μουλιανίτης Βασίλειος
Σύνολο  30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε  Π.Μ. (ECTS)  Περισσότερα (ECTS)
516-2100 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Thesis
Υ 30
Σύνολο  30